Koláž hravá i napínavá
Milena Rosová

Posuzovaný text je několikadílným románem stojícím na pomezí magického realismu a žánru fantasy. Vřazuje se tak do proudu v současné době velmi komerčně i čtenářsky úspěšné literární produkce, ale přináší i hlubší a odlišná témata, jež ji přesahují. Námětem celého příběhu je hledání smyslu života v proudu všedních událostí i ve skrytém vnitřním světě, který každá z postav, podobně jako každý z nás, nosí někde hluboko v sobě. Děj odehrávající se v reálné i snové rovině, mnohde se vzájemně prostupujících, přináší epizody z každodenního života hrdinů – prožívání pracovních starostí, lásek a nenávistí, přátelství, chvil uvolnění a radosti, ale i zklamání, bolesti a traumat. Tuto rovinu běžnou pro společenské romány však spojuje s oním tajemným světem, v němž ožívají mýty, vnitřní podstata postav nabývá ostřejších obrysů a žádný z lidských činů, žádné z rozhodnutí či hnutí mysli nezůstává bez svého odrazu v hluboko ukrytém a spřádaném osudu nás všech.

Příběh se ve své civilní i magické dimenzi odehrává v kulisách blíže neurčeného moravského či slezského města, nechává čtenáře nahlédnout do atmosféry velmi blízké Opavě – tedy do prostředí univerzitního města s bohatou historií, se svými tajemstvími, ale zároveň s moderním životním stylem, městskou kulturou a společností, v níž své cesty hledají mladí současní lidé. Je to právě město, k němuž se váže řada motivů a k němuž směřují skrytá vlákna osudů hrdinů, protkaná s jeho minulostí. V něm se střetávají různorodé kulturní obrazy spojené s osobní historií a rodovými kořeny jednotlivých postav, a utváří tak mozaiku typickou pro středoevropskou společnost. Motivy spjaté s multikulturní společností vybízejí k vnitřní konfrontaci s jinakostí nejen hrdiny příběhu, ale mají svou působnost i pro čtenáře. Nenásilně je vedou k tomu, aby vnitřně revidovali své vlastní předsudky, aby se zamýšleli nad svým místem v současné rychle se rozvíjející společnosti, nad svou sounáležitostí se svým původním prostředím i nad tím, čím individuality, které někdy lze vnímat jako rušivě odlišné, přispívají k bohatosti, životaschopnosti a vnitřnímu potenciálu společnosti chápané ne v podobě anonymního vzdáleného davu, ale živoucího městského společenství.

Román vyobrazuje život skupiny hrdinů, kteří mohou být blízcí současným mladým lidem stojícím na pomezí dospělosti, začínajícím se se všemi ambicemi a energií zapojovat do intelektuálního, společenského i kulturního dění ve městě při hledání svého profesního uplatnění i životního místa. Nesoustředí se jen na prostředí uzavřených vysokoškolských elit, ukazuje naopak pestrou skladbu od akademického prostředí přes umělecké, podnikatelské kruhy až po typickou městskou kavárenskou a klubovou kulturu, všímá si i rázovitých postav na okraji společnosti, jež často dotvářejí atmosféru měst, kde se cítíme doma.

Autorčina prvotina je dílem svěžím, čtivým, jazykově neotřelým. Spisovatelka v něm prokazuje nejen schopnost živě a s humorným nadhledem vyprávět příběhy mladých současníků, ale zároveň odkazovat k tomu podstatnému, na co by člověk neměl rezignovat – k úctě, vztahu a zodpovědnosti vůči místům, ze kterých pocházíme a v nichž žijeme, k sounáležitosti s lidskými společenstvími, jejichž jsme členy, k respektu k duchovním i lidským hodnotám, z nichž pak můžeme čerpat motivaci a sílu k hledání své cesty životem. Příběh zůstávající v dimenzích velmi atraktivního žánru fantasy postmodernisticky propojuje tradice s novodobostí, duchovní hodnoty s banálními okamžiky všedních dnů, vážnost s humorem, realitu s fantazií, svět zastřený tajemstvím se zprofanovanými symboly současné komerci poplatné doby, a tak vytváří zábavnou, hravou i napínavou koláž, která může mít ambice stát se čtenářsky velmi úspěšnou.